Algemene voorwaarden:

Creabron 02-08-2022 te Uden

 1.  Toepasselijkheid, overeenkomst, offerte en bevestiging
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Creabron gesloten overeenkomsten.
  1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 weken geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of via mail te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Creabron een begint met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Creabron eerst nadat deze schriftelijk of via mail door Creabron zijn bevestigd.
 2.  De uitvoering van de overeenkomst
  2.1 Creabron zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Creabron de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
  2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Creabron mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
  2.3 Een door Creabron opgegeven termijn voor het volbrengen van het eindproduct heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient Creabron in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
  2.4 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Creabron, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Creabron zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
  2.5 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Creabron te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
  2.6 Het indienen van bezwaren bij Creabron geeft nimmer recht betaling van de factuur op te schorten.
 3.  Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
  3.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Creabron. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Creabron daartoe bevoegd.
  3.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
  3.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Creabron te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.
  3.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Creabron tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Creabron, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
  3.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Creabron jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 4.  Honorarium en bijkomende kosten 
  4.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Creabron voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
  4.2 Indien Creabron door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van het gebruikelijk door Creabron gehanteerde uurtarief.
 5.  Betaling
  5.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Creabron nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Creabron gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00
  5.2 Bij projecten met een langere looptijd heeft Creabron het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
  5.3 De opdrachtgever verricht de aan Creabron verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Creabron heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 6.  Verplichtingen van uitvoering
  6.1 Creabron neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren.
  6.2 Indien een aan Creabron verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van Creabron in het algemeen beperkt tot het navolgende: Creabron zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan de opdrachtgever kosten in rekening te brengen: indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten, kan door Creabron het desbetreffende factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd respectievelijk gerestitueerd.
  6.3 Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor gevolgschade en winstderving, is in het algemeen tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is bijgebracht door ernstige schuld of grove nalatigheid van Creabron.
 7. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
  7.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
  7.2 Indien de overeenkomst door Creabron wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Creabron redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
  7.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Creabron op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
  7.4 Zowel Creabron als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
  7.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Creabron zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Creabron ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
  7.6 Bedragen die Creabron vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  7.7 Wanneer de werkzaamheden van Creabron bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste één maand.
 8.  Garanties en vrijwaringen
  8.1 Creabron garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
  8.2 De opdrachtgever vrijwaart Creabron of door Creabron bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
  8.3 De opdrachtgever vrijwaart Creabron voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 9. Aansprakelijkheid
  9.1 Creabron is niet aansprakelijk voor:
  a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
  e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.4 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
  f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
  9.2 Creabron is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
  a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Creabron aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  9.3 Aansprakelijkheid van Creabron voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  9.4 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Creabron is de aansprakelijkheid van Creabron voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten.
  9.5 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
  9.6 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Creabron niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 10. Overige bepalingen
  10.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Creabron gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
  10.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
  10.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
  10.4 Op de overeenkomst tussen Creabron en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Creabron en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Creabron is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Creabron.